กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2565 27 พฤษภาคม 2565 3921
สำนักวิทยบริการฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 09 พฤษภาคม 2565 2751
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง 27 เมษายน 2565 3936
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสคณะทำงานชุดที่ 3 04 เมษายน 2565 3869
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 29 มีนาคม 2565 2574
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบรรณารักษ์โรงเรียน 28 มีนาคม 2565 2587
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือเก่าออกจากระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 28 มีนาคม 2565 2681
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565 04 มีนาคม 2565 2683
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565 24 มกราคม 2565 4363
กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 21 มกราคม 2565 4017