กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI) 06 พฤศจิกายน 2566 1058
บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUT IT Infra workshop 2023 27 ตุลาคม 2566 1438
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากร และนักศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และโครงการบริหารจัดการโครงข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ รองรับการเป็น digital Universit 29 กันยายน 2566 1159
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล (ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 11 กันยายน 2566 1040
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด 11 กันยายน 2566 1128
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนประจำท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี 08 กันยายน 2566 1036
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2566 01 กันยายน 2566 1113
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 31 สิงหาคม 2566 1167
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 สิงหาคม 2566 1206
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 23 สิงหาคม 2566 1195