กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน 09 สิงหาคม 2566 715
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน 26 กรกฎาคม 2566 785
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ,การใช้งานฐานข้อมูลวิจัยฯ 26 กรกฎาคม 2566 799
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2566 20 กรกฎาคม 2566 837
การตรวจประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 19 กรกฎาคม 2566 745
สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ, การเขียนบรรณานุกรมฯ 07 กรกฎาคม 2566 869
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 15 มิถุนายน 2566 896
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา 13 มิถุนายน 2566 893
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2566 25 พฤษภาคม 2566 933
โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพในการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น 22 พฤษภาคม 2566 939