กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด 11 กันยายน 2566 858
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนประจำท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี 08 กันยายน 2566 774
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2566 01 กันยายน 2566 848
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 31 สิงหาคม 2566 873
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 สิงหาคม 2566 905
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 23 สิงหาคม 2566 920
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน 23 สิงหาคม 2566 940
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดอบรมทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษา 16 สิงหาคม 2566 872
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล (ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 10 สิงหาคม 2566 850
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2566 10 สิงหาคม 2566 868