กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19 01 พฤษภาคม 2566 872
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะจัดอบรมการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน 26 เมษายน 2566 490
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 1/2566 25 เมษายน 2566 399
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2566 25 เมษายน 2566 414
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลชั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย 23 มีนาคม 2566 665
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศในหัวข้อเรื่องการซ่อมบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 22 มีนาคม 2566 646
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่นที่ 2 09 มีนาคม 2566 682
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2566 27 กุมภาพันธ์ 2566 647
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายประกันคุณภาพกลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก 23 กุมภาพันธ์ 2566 651
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่น 1 23 กุมภาพันธ์ 2566 639