กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการอบรมหลักสูตร "บริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หรือผู้สนใจ" 08 ธันวาคม 2566 481
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 30 พฤศจิกายน 2566 490
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “สุขทุกวันที่จันทบุรี” 30 พฤศจิกายน 2566 454
การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 09 พฤศจิกายน 2566 532
บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI) 06 พฤศจิกายน 2566 666
บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUT IT Infra workshop 2023 27 ตุลาคม 2566 997
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากร และนักศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และโครงการบริหารจัดการโครงข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ รองรับการเป็น digital Universit 29 กันยายน 2566 774
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล (ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 11 กันยายน 2566 662
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด 11 กันยายน 2566 746
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนประจำท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี 08 กันยายน 2566 680