กิจกรรมสำนักฯ

Display # 
Title Published Date Hits
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2567 05 April 2024 112
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 March 2024 182
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 March 2024 204
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE" 14 March 2024 190
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva" 07 March 2024 243
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567 29 February 2024 261
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service" 29 February 2024 240
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 22 February 2024 291
บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3 17 February 2024 298
โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอท สำหรับงานบริการ” 17 February 2024 288