กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2566 25 พฤษภาคม 2566 1062
โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพในการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น 22 พฤษภาคม 2566 1053
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่สัมพันธ์กับสื่อeDLTV 08 พฤษภาคม 2566 939
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19 01 พฤษภาคม 2566 1667
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะจัดอบรมการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน 26 เมษายน 2566 1038
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 1/2566 25 เมษายน 2566 943
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2566 25 เมษายน 2566 978
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลชั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย 23 มีนาคม 2566 1243
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศในหัวข้อเรื่องการซ่อมบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 22 มีนาคม 2566 1261
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่นที่ 2 09 มีนาคม 2566 1242