กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva" 07 มีนาคม 2567 694
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 730
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service" 29 กุมภาพันธ์ 2567 712
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 22 กุมภาพันธ์ 2567 747
บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3 17 กุมภาพันธ์ 2567 728
โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอท สำหรับงานบริการ” 17 กุมภาพันธ์ 2567 733
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 17 กุมภาพันธ์ 2567 685
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย : เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 17 กุมภาพันธ์ 2567 700
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้บริการต่างๆของ Cloud Service และการนำ BigData ไปใช้งานต่อยอดทางการศึกษา" 08 กุมภาพันธ์ 2567 731
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567 01 กุมภาพันธ์ 2567 761