กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาทิตอนุบาลทานตะวัน 26 กรกฎาคม 2566 326
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ,การใช้งานฐานข้อมูลวิจัยฯ 26 กรกฎาคม 2566 356
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2566 20 กรกฎาคม 2566 346
การตรวจประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 19 กรกฎาคม 2566 320
สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ, การเขียนบรรณานุกรมฯ 07 กรกฎาคม 2566 348
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 15 มิถุนายน 2566 426
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา 13 มิถุนายน 2566 402
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2566 25 พฤษภาคม 2566 427
โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพในการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น 22 พฤษภาคม 2566 467
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่สัมพันธ์กับสื่อeDLTV 08 พฤษภาคม 2566 408