หนังสือน่าอ่าน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 26 ว่าด้วยเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน” 09 กันยายน 2565 4235
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 26 สิงหาคม 2565 4136
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 24 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ” 27 กรกฎาคม 2565 4090
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 23 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาปฐมวัย ” 27 กรกฎาคม 2565 4280
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 22 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” 12 กรกฎาคม 2565 4262
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 21 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่านสาขาวิชานิติศาสตร์” 04 กรกฎาคม 2565 4210
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 20 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ” 17 มิถุนายน 2565 4133
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 19 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการตลาด” 02 มิถุนายน 2565 4206
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 20 พฤษภาคม 2565 4839
บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ” 06 พฤษภาคม 2565 4302