ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

        ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

       (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
       (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
       (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
       (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
       (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
       (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ