สำนักวิทยบริการฯ ขอเลื่อนการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เนื่องจากนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในภายหลัง
                 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ  โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200 หรือ FaceBook : https://www.facebook.com/comcenterMCRU