งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

                งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถใช้งานได้ที่ หน้าเว็บไซต์ http://arit.mcru.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

การขอรับบริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ)
การขอรับบริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ตรวจสอบระบบงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์ (ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ) 
การขอรหัสผู้ใช้ [User account] และรหัสผ่าน [Password] (ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ) 
การขอรับบริการ จัดเตรียม/ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ห้องเรียนและฝึกอบรม
(ผู้ที่ใช้ห้องปฏิบัติการและห้องฝึกอบรบศูนย์คอมพิวเตอร์)
 
บริการจองห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องประชุมออนไลน์