สำนักวิทยบริการฯ ของดให้เข้าใช้บริการห้องสมุดวันที่ 22 , 23 และ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

                   แจ้งจากสำนักวิทยบริการฯ ห้องสมุดของดให้เข้าใช้บริการ 22 , 23 และ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565  สามารถยืมออนไลน์ได้ที่ https://matrix.mcru.ac.th/ ท่านใดจะคืนหนังสือสามารถคืนได้ที่ตู้หนังสือหน้าตึกสำนักวิทยบริการฯ  ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536-9ต่อ 1602