ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าร่วมประเมินแบบประเมินความพึงพอใจการบริการแบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2/2564

        ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าร่วมประเมินแบบประเมินความพึงพอใจการบริการแบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2/2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
        โดยเข้าร่วมการประเมินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ หรือ คลิกเลือก Link แบบประเมินความความพึงพอใจการบริการแบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2/2564 : แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ