ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 วงจร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 วงจร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
                  เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 วงจร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 395,472.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด