กิจกรรมสำนักฯ

Display # 
Title Published Date Hits
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2567 20 May 2024 47
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2567 15 May 2024 63
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2567 05 April 2024 244
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 March 2024 312
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 March 2024 332
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE" 14 March 2024 302
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva" 07 March 2024 352
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567 29 February 2024 380
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service" 29 February 2024 365
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 22 February 2024 421