++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
-------------------------------
 
วันที่ รายละเอียด
19 สิงหาคม –2 ธันวาคม 2562
1. สมัครทางออนไลน์
1.1 เข้าเว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร โดยชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท
ผ่าน ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาร์เตอร์เซอร์วิส
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

2 สมัครด้วยตนเอง
2.1 สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 9.00 – 16.00 น.
(ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.2 ชำระเงินค่าสมัครที่งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน จำนวน 200 บาท
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

3. กรณีสมัครเพื่อขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง หลังจากสมัครทางออนไลน์ หรือสมัครด้วยตัวเองแล้วให้ส่งเอกสาร ได้แก่
3.1 ใบสมัครเพื่อขอทุนอัญมณีศรีจอมบึง
3.2 หนังสือรับรองความประพฤติ
สถานที่ส่งเอกสาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1090-93 เบอร์มือถือ 09-2376-5944
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา
15 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์โดยใช้แฟ้มสะสมงานประกอบและประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา
19 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 ธันวาคม 2562

รายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยมีหลักฐานที่ใช้ดังนี้
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว) 1 รูป
6. ค่ารายงานตัว 1,300 บาท
7. ค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละสาขาวิชา

 

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจะถูกถอนสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที โดยจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าธรรมเนียมใดๆ คืนทั้งสิ้น

 

pdf รายละเอียด