ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร

           งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2566

           หมายเหตุ : ในการลงทะเบียน 1 ครั้ง จะสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร กรุณาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้ง

  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม