ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 

                 ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กําหนการขับเคลื่อนการดําเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สําคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูป ที่ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุก หน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการ พระราชดําาริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

                 ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใส ในการดําเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศเจตนารมณ์ให้บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกคน ต้องไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดรวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป 

  รายละเอียด