ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

                   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 ร่วมประเมินได้ที่ แบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์