ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น 

                 ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานบริหารและห้องควบคุมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่ง เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

รายละเอียด