แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565”

                    ● วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
                    ● วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565
                    ● วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
                    ● วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 23 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    ● วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2564
                    ● วารสารวิชาการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564

                     แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด

                    บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์

                    ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)