แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม 2565”

                    ● วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    ● วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564
                    ● วารสารศิลปากร ปีที่ 64 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2564
                    ● วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    ● วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    ● วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 58 ตุลาคม – ธันวาคม 2564

                     แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนมกราคม 2565  รายละเอียด

                    บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์

                    ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)