แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2564”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2564”

                    ● วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564
                    ● วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564
                    ● วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564
                    ● วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
                    ● วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2564

                     แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนธันวาคม รายละเอียด

                    บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์

                    ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)