บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 57 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 57 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. การคิดเชิงมโนทัศน์  รายละเอียด
          2. ต้องคิดว่าไม่แพ้  รายละเอียด
          3. ไอคิว และแบบทดสอบความถนัด  รายละเอียด
          4. เรียนรู้ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ   รายละเอียด
          5. คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์  รายละเอียด
  
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด