บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 31 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน วรรณคดี”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 6 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 31 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน วรรณคดี” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. สุนทรพจน์ก้องโลก  รายละเอียด
          2. ราชาธิราช เจ้าพระยาพระคลัง (หน)  รายละเอียด
          3. คำสอนพ่อ : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  รายละเอียด
          4. นารีนครา  รายละเอียด
          5. ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต รายละเอียด
          6. ไกลบ้าน ล.1-ล.3 รายละเอียด
 
          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด