++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2559

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2559
หรือประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
----------------------------------
 
1. กรณีประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
          บัณฑิตไม่ต้องบันทึกแจ้งใด ๆ ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร. 032-261790-7 ต่อ1403-1404 ภายหลังจากวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวบัณฑิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท หลักฐานการขอรับ มีดังนี้
          กรณีขอรับด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
          กรณีขอรับแทน
                    - หนังสือมอบฉันทะ ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะ
                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ (บัณฑิต) และของผู้รับแทน พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

2. กรณีขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีถัดไป
          2.1 ขอรับแบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ในปีถัดไป) ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ในปีถัดไป)
          2.2 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ส่งกองพัฒนานักศึกษาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์(ตามที่อยู่ด้านล่าง) ได้ตั้งแต่หลังวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (15 สิงหาคม 2559) จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

                    เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                              46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง
                              อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-2610790-7 ต่อ 1502