++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน กยศ. , กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่

slide119
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.), กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่
----------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
pdf รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.), กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
         ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่
 
pdfแบบคำขอกู้ พร้อมเอกสารที่ต้องนำส่ง
 
pdfแบบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน