++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แจ้งวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว

                  ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานบางช่วงเวลา