++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แจ้งวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง

                   ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ซึ่งทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานอินเตอร์โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ 3BB ซึ่งทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติ
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว หากสัญญาณวงจรของ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป