++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประกาศมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

                    ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยขอความร่วมมือสถาบันนอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตราการและแนวทางในประกาศฯนั้น
                    การนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและผู้รับบริการทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงยกเลิกประกาศมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 - 8 โดยกำหนดมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ดังนี้

รายละเอียด