++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประกาศการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะกรรมการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
เรื่อง การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    เพื่อให้การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขา การสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงครรั้งที่ 2) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ทำมาตราฐานกลางและกำหนดระยะเวลาการสอบ ดังนี้

รายละเอียด