++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประกาศกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครสอบในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา

📣📣📣 ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 📣📣📣
ประกาศกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครสอบในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ให้นักศึกษาตรวจสอบและเข้ารับการทดสอบในวันเวลาที่กำหนดดังนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 1 ชั้น 1

1. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 20/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.     ให้มาสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
2. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 20/01/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. ให้มาสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
3. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 24/01/2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ให้มาสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
4. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 27/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ให้มาสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
5. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 27/01/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. ให้มาสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
6. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 31/01/2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ให้มาสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
7. นักศึกษาภาคพิเศษ ที่สมัครวันที่ 24/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ให้มาสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
8. นักศึกษาภาคพิเศษ ที่สมัครวันที่ 31/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ให้มาสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
  20210208 1