++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 -------------------------------

 

pdfรายละเอียด