++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การเทียบโอนการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเทียบโอนการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 -------------------------------

 

pdfรายละเอียด