++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home)
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ------------------------------------

 

pdf  รายละเอียด

icons wordบบบันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home)