++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรียนการสอน การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรียนการสอน การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

 ------------------------------------

20200320