++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่2)
-------------------------------
 

ระบบรับสมัครออนไลน์ (เริ่ม 13 มกราคม - 30 มีนาคม 2563)

pdfรายละเอียด