++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-------------------------------
 
 
contractแผนปฏิบัติการประจำปี
 
contractข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
contractแผนกลยุทธ์ 
 
contractแผนบริหารความเสี่ยง