++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

เปิดภาคเรียน

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562

3 พฤศจิกายน 2562

10 พฤศจิกายน 2562

16 พฤศจิกายน 2562

23 พฤศจิกายน 2562

 

pdfรายละเอียด

pdfใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

pdfหนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณืวิชาชีพครู