++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Muban Chombueng Rajabhat University : MCRU) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้มแข็ง สู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) รวมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานวิจัย ในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

ความพร้อมของเรา...
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การเงินและการบัญชี การผลิต การบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
- การจัดอบรม การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยงธุรกิจ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการเข้ารับการบ่มเพาะ....
- มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปี
- นักศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาแล้ว
- อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไปมีความคิดริเริ่มในการทำธุรกิจ
- ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ หรือมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง

เป้าหมาย
1. นักศึกษาในถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ไม่เกิน 5 ปี)
3. ผู้ประกอบการ

ติดต่อสมัครได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทร. 0 3272 0534 (สำนักงาน) e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.