++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-------------------------------
 slide288
 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เวลา ๐๖.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป ฉันภัตตาหารเช้า ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารอำนวยการ
เวลา ๐๗.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป มายังบริเวณพิธี
  ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
  นักศึกษาพร้อมกัน ณ โต๊ะใส่บาตร (ตามที่กำหนดไว้)
เวลา ๐๗.๑๕ น. นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสนะ และนิมนต์พระสงฆ์ ๕๘ รูป นั่งเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้
  ประธานในพิธี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนพนมมือ
  ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ /ถวายความเคารพ / กลับมานั่งที่เก้าอี้ประธาน
  พิธีกรอาราธนาศีล / พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ๑๐ ท่าน ถวายเครื่องไทยธรรม
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ๑๐ ท่าน ถวายปัจจัย และดอกไม้ธูปเทียน
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ร่วมพิธี ๑๐ ท่าน ถวายภัตตาหารเพล
  พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพร
  นิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป รับบาตร และเชิญประธาน/ผู้ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี (เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์)
  ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ / ถวายความเคารพ
  ประธานในพิธี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกล่าวตามโดยพร้อมเพรียงกัน
  ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
  ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ


กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป แต่ละหน่วยงานร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


หมายเหตุ

การแต่งกาย
                    ข้าราชการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
                    สุภาพสตรีที่ไว้ผมยาว ควรรวบผมเก็บให้สุภาพเรียบร้อย
                    กรณีไม่มีเครื่องแบบปกติขาว ให้สวมสูทสากลนิยม หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
                    นักศึกษา ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

การถวายความเคารพ
                    ผู้สวมเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก (ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี) ใช้วันทยหัตถ์
                    ส่วนผู้สวมเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก หรือชุดอื่นๆ สุภาพบุรุษให้คำนับ สุภาพสตรีให้ถอนสายบัว

ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมตามศรัทธา ได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ใส่บาตรอาหารแห้ง

 

pdf รายละเอียด