++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2559

slide120
 
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

วันฝึกซ้อม :   11-13 สิงหาคม 2559 สำหรับบัณฑิต (ปริญญาตรี)
                  :  13 สิงหาคม 2559 สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต
                      ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (หอประชุมใหม่ใกล้สระว่ายน้ำ)
 
หมายเหตุ
                -  บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบตามกำหนด การแจ้งความจำนงการเข้ารับฯ
                   การรายงานตัว  การฝึกซ้อม การแต่งกายบัณฑิต การจองชุดครุย และค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบทาง
                   website : www.mcru.ac.th ของมหาวิทยาลัย และทางไปรษณีย์
                - ขอให้บัณฑิตทุกท่านรอรับเอกสารที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่ง ถึงท่านทางไปรษณีย์ในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2559
 
pdfรายละเอียด
pdfรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
pdfรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2
pdfหนังสือแจ้งบัณฑิต เรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร
pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร
pdfเอกสารแนบท้ายประกาศ
       (ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ค่าใช้จ่ายในการซ้อมรับ การเช่าชุดครุย การแต่งกาย ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต)
pdfกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
pdfหนังสืออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด
pdfตารางรับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ