++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562   รอบที่ 1
-------------------------------
 
วันรายงานตัว 
 อาทิตย์ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ 
 ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง
หลักฐานที่ใช้รายงานตัว 

 1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา (เพื่อความรวดเร็วในวันรายงานตัว ให้ดาวน์โหลดเอกสารนี้ เพื่อกรอกข้อมูลก่อนวันรายงานตัว)
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มารายงานตัว) 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มารายงานตัว) 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว) 1 รูป
 7. ค่าใช้จ่ายในใบรายงานตัว (ดูที่ตารางรายขื่อ)

การติดต่อ 
 0-3272-0536-43 ต่อ 1090-3

 

pdfรายชื่อ