++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
-------------------------------

ารแต่งกาย

คณะผู้บริหาร หรือข้าราชการ
       - พิธีสงฆ์ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
       - พิธีวางพวงมาลา เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

บุคลากร หรือประชาชนทั่วไป
       - ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

นักศึกษา
      - แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
 
pdf กำหนดการ
pdfผังจัดงาน