++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-------------------------------
 
contractประกาศ / คำสั่ง
        + คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
 
contractข้อมูลเผยแพร่
        + แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
contractดาวน์โหลดเอกสาร ITA
        + คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        + คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
        + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
contractคู่มือการปฏิบัติงาน / แนวทางการปฏิบัติงาน
        + คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
        + แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
        + แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง