++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-------------------------------
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
  + คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  + แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561