++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
-------------------------------
doc20171221 1
        
รายชื่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558-2560
ระดับมหาบัณฑิต
pdfครุศาสตรมหาบัณฑิต 
pdfรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
pdfศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 
ระดับบัณฑิต
pdfการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
pdfนิติศาสตรบัณฑิต
pdfนิเทศศาสตรบัณฑิต
pdfบริหารธุรกิจบัณฑิต
pdfบัญชีบัณฑิต
pdfรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
pdfวิทยาศาสตรบัณฑิต
pdfศิลปศาสตรบัณฑิต
pdfครุศาสตรบัณฑิต
                                                      
pdfรายชื่อบัณฑิต (ตกค้าง) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 มีนาคม 2561