++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-------------------------------
 
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  + คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + คำรับรอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  + คำรับรอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  + คำรับรอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ นักวิชาการศึกษา
 
นโยบายการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560