++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการประเภทสื่อทั้งภาพยนตร์และสารคดีของผู้ใช้บริการด้านสื่อโสตทัศน์ และนำผลการสำรวจนั้นมาพิจารณาเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์ให้บริการ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์ โดยสแกน QR-code หรือเข้าไปตอบแบบสำรวจผ่านลิงค์ที่ปรากฏในภาพ
20210125 1