++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมเข้าใช้ฐานข้อมูล e-chayaratchaphuri
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

๑. นิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒. กิจกรรมแนะนำวิธีการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี (e-chayaratchaphuri) ณ บริเวณชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 0109

02 03

04 05

06 08

09 1 09 2